Blog

Grodzenie działki

Dodane przez: Kwiecień 11, 2012

Czy aby ogrodzić działkę muszę uzyskać pozwolenie, zgodę z urzędu?

Ogrodzenie jest obiektem budowlanym (budowlą).

Gdy granice działki nie graniczą z przestrzenią publiczną (czyli dotyczy granicy z inną sąsiadującą działką) i ogrodzenie nie przekracza wysokości 2,2m, nie jest wymagane zgłaszanie budowy ogrodzenia do właściwego organu – tu mamy pewną dowolność.

Gdy sprawa dotyczy ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m lub ogrodzenie ma być budowane od strony przestrzeni publicznej, czyli: dróg, ulic, placów, czy torów kolejowych (nie dot. dróg wewnętrznych) należy zgłosić przystąpienie do wykonywania prac budowlanych do właściwego organu administracji budowlanej.

Każda zmiana zagospodarowania terenu wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy, czyli nawet niewymagająca pozwolenia na budowę dlatego pierwszą sprawą jest uzyskanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego z wyrysem, lub decyzji o warunkach zabudowy (w tych dokumentach może być określone z czego to ogrodzenie nie może być wykonane, albo informacja, że ogrodzenie musi być ażurowe itp.). Kolejna rzecz to w/w dokumenty określają, gdzie przebiega linia regulacyjna (tj. ta która dzieli przestrzeń drogi, a część prywatną działki). Może się tak zdarzyć, że linia regulacyjna nie pokrywa się z granicą działki i w niektórych przypadkach, może przebiegać na terenie naszej działki. Wtedy ogrodzenie nie będzie mogło przebiegać poza tą linią tylko wzdłuż lub przed nią mimo, iż granica naszej działki leży np.: metr dalej.

Następnie należy uzgodnić z zarządcą drogi lokalizację wjazdu. Składamy wniosek (załączając plan z wrysowaną bramą i podanymi odległościami od granicy i szerokością bramy) z prośbą o uzgodnienie lokalizacji wjazdu.

Po uzgodnieniu lokalizacji wjazdu, zamiar budowy ogrodzenia w granicy z przestrzenią publiczną należy zgłosić do Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym na odpowiednim wniosku, gdzie zamieścimy informację jak to ogrodzenie będzie wyglądało i załączymy mapkę z zaznaczoną lokalizacją ogrodzenia i uzgodnionym wjazdem na działkę.

Jeżeli w ciągu 30 dni nie otrzymamy odmowy lub prośby o uzupełnienie wniosku można przystąpić do prac związanych z grodzeniem działki.